Constructing Jesus

Constructing Jesus

Dale Allison har nu i november kommit ut med en ny bok om den historiske Jesus som heter Constructing Jesus (Läs utdrag). Han har sedan Jesus of Nazareth (Fortress, 1998) signalerat sitt missnöje med de kriterier som används inom forskningen för att avgöra vad som är autentiskt, dvs vad som sannolikt går tillbaka till Jesus. Nu påpekas inte bara problemen med dem utan han förkastar kriterierna helt (se kort översikt av Allison också i Gaventa och Hays, Seeking the Identity of Jesus [Eerdmans, 2008]). Men i Constructing Jesus ger också Allison sin bild av den "historiske Jesus" med kapitel om eskatologi, Jesu självbild, Jesus död och uppståndelse osv.
 
Som sagt menar Allison att de traditionella kriterierna har misslyckats. Trots rigorösa kriterier kommer forskare fram till radikalt olika Jesusbilder. Det beror inte bara på dålig metodanvändning eller att kriterierna behöver förfinas. Allison drar istället slutsatsen att kriterierna i sig är felaktiga. Det underbygger han med ytterligare argument:
  • Bevisföring ofta omöjlig: Om man skulle dela upp Jesustraditionen i tre högar skulle man enligt Allison få två små högar med enheter som med säkerhet kan beskrivas som teologisk redaktion respektive autentiska. Den tredje högen är väldigt stor och består av enheter i kategorin "svårt att veta även om man kan gissa".
  • Fiktion och/eller icke-fiktion: Distinktionen mellan fiktion och icke-fiktion sammanfaller inte alltid med ohistorisk och historisk. Detta hör dels samman med hur man minns: Vi glömmer lätt detaljer, men minns den generella poängen. Det innebär bl a att anekdoter om någon professor mycket väl kan vara påhittad och samtidigt förmedla en trogen bild av personen i fråga. Allison tar frestelseberättelserna som exempel. Han menar att de definitivt är påhittade samtidigt som de sant porträtterar vem Jesus var. Han litade på Gud, använde skriften, kämpade mot Satan osv.
  • Olika riktningar: De olika kriterierna pekar i olika riktningar. Detta om något pekar på problematiken med dem.

Studier av minnesprocesser visar, menar Allison, att människan främst är benägen att komma ihåg den övergripande bilden snarare än enskilda detaljer. T ex när flera personer återberättar vad som hände vid en olycka minns de ofta den övergripande bilden liknande medan detaljerna varierar. Det är inte troligt att de första ögonvittnena uppfattade helheten totalt fel medan de exakt kom ihåg vad Jesus sade vid några enstaka tillfällen, dvs tanken på att finna en Jesus baserad på några få Jesusord och totalt annorlunda än den övergripande bilden i traditionen är utifrån detta orimligt (jfr Jesusseminariet). Det är troligare att om Jesu efterföljare missuppfattade honom i det övergripande perspektivet gäller det nog även i detaljerna. Allison förnekar inte att det i vissa fall kan ha varit så att någon missuppfattat Jesus vad det gäller det övergripande men fått någon detalj rätt. Inte heller menar att alla enskildheter är ohistoriska. Hans poäng rör frågan om metod: Historikerna bör börja med den övergripande bilden i Jesustraditionen. Anledningen till detta är att om det är något man kan lita på är det just denna bild. Antingen har källorna fel om Jesus i det övergripande och då kan vi inte heller lita på detaljerna, eller så har de rätt om honom i det stora hela.

Hur gör han rent konkret (grovt förenklat)?
  1. Leta efter upprepade motiv och retoriska strategier: Med övergripande bild menas motiv och retoriska strategier (han använde överdrifter och liknelser).
  2. Ju större spridning desto större anspråk på tillförlitlighet. Med spridning menas både olika traditioner och olika sorters material/genre (liknelser, profetiska ord, uppmaningar, redaktionella notiser osv.). Lägg också märke till att alla enskilda traditioner där motivet förekommer inte behöver vara historiska i kriteriebemärkelsen (se ovan).
  3. Placera den övergripande bilden (motiv, retoriska strategier) i sin kontext. Försöka förstå vad den kan betyda i det judiska sammanhang Jesus befann sig i. Jesus måste ha varit hyfsat begriplig för sin samtid även om han sade och gjorde nya saker.
Bild för Kalle Carlstein

Av Kalle Carlstein

Kalle Carlstein är doktorand i Nya testamentet vid Uppsala universitet.

Kalle Carlstein is a Ph.D. student in New Testament exegesis at Uppsala University.

Kommentera