Evangelikal 2.0?

Evangelikal 2.0?

Evangelikal har varit ett ord som på flera sätt är hårt belastat. I media framstår evanglikaler som detsamma som högerkristna. I den teologiska världen främställs de ofta som fideister utan vilja till kritiskt tänkande. Själv har jag ofta tänkt att de frågor som den evangelikala teologin formades runt - bl.a. bibelns auktoritet, missionen och omvändelsen. De frågorna är ju den evangelikala teologin ensamma om. En av de stora problemen som jag har sett det i den evanglikala teologin är att det inte går att enas om en gemensam ecklesiologi i en sådan ekumenisk rörelse. Samtidigt är ecklsiologin väldigt viktig för hur teologin skall formas och argumenteras. Men frågan är om inte den bok som John Stott skrev alldeles på slutet av sitt liv visar att mina slutsatser var lite förhastade. Den sista bok som Stott kom att ge ut var "Radical Disciple". Den kom ut 2010. Undetiteln på boken är "some neglected aspects of our calling". Det är ju i dessa förbisedda perspektiven som jag finner stort hopp och visar att den evangelikal teologin är en mycket vital och viktig teologisk rörelse. Stott har ju aldrig varit en akademisk teolog i bemärkelsen att han skrivit böcker för akademin. Hans böcker har alltid varit viktiga för de "vanliga" kristna. Men det har inte hindrat att många akademiska teologer har Stott som en av sina viktigare inspirationskällor. Boken är inte svårläst eller uppdaterad med de senaste akademiska diskussionerna. Men det gör den inte mindre spännande och viktig. De perspektiv som han tar upp får många i de som ofta använder evangelikal som ett slagord att reagera. Här tar han upp frågor som kan låta som Yoder - "Nonconformity" eller varför inte Speak - "Creation Care" eller "Simplicity". Eller den grundläggande kritiken som han riktar mot "evangelikala" kyrkor som bara fokuserar på tillväxt numerärt i kapitlet "Maturity". Däremot visar kapitlet "Balance" den viktiga skillnad som kan uppstå beroende på vilken ecklesiologi som utgör grunden för teologin. Eftersom han inte tillräckligt tydligt låter kyrkan bli central för teologin blir hans förhållande till samhälle, stat och kultur inte tillräckligt kritiskt. Han missar enligt min mening helt enkelt en kritisk möjlighet utifrån ecklesiologin. Men det hindrar inte att detta är en viktig bok som jag menar visar att den evangelikala rörelsen är enormt viktig.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera