Splittrar invandringen kyrkan?

Min fråga är: vem är det som splittrar kyrkan på riktigt?

Splittrar invandringen kyrkan?

Frågan om kyrkans enighet har alltid varit central i den teologiska historien. I Augustinus kamp med Donatisterna var det enigheten som stod i centrum. Var det Augustinus som splittrade kyrkan eftersom han ville låta traditorerna återupptas i kyrkan trots att de hade förrått henne genom att lämna ut skrifterna? Eller var det Donatisterna som splittrade kyrkan genom att kräva moralisk helighet av dem som skulle förvalta sakramenten? I denna strid var det Augustinus som vann - det var inte Donatisterna med sitt krav på renhet. Kyrkan har därför lärt att kyrkans helighet inte beror på människorna utan på Gud.  

Vi var närmare 350 pastorer och ledare i olika svenska kyrkor som skrev ett upprop mot vad vi uppfattade som en växande rädsla mot invandrare. En av de mer märkliga invändningarna var att vi fick höra att vi splittrade kyrkan. Splittringen bestod i att vi utpekade SDs människosyn som oförenlig med en kristen syn på människan. Vi gjorde oss då, enligt anklagarna, skyldiga till att många människor nu inte längre kunde känna sig hemma i kyrkan. Alla de som röstade på SD - för det var ju helt legitimt. Pastorer och ledare skulle inte lägga sig i vad människor röstade på. De som röstade kunde inte längre höra till kyrkan - vi delade upp i "vi och dom". Alla skulle få höra till.

Min fråga är: vem är det som splittrar kyrkan på riktigt? Jag skulle vilja påstå att det är de som inte välkomnar främlingen, eller människorna från andra kulturer, som gör sig skyldiga till splittring. Inte så få av dem som kommer till Sverige är kristna. Men det är inte den viktigaste invändningen utan att dessa som vill hindra människor att komma till Sverige sätter nationens intressen framför kyrkans möjlighet att betjäna de fattiga och förföljda. Det är nationen som är hotad av splittring, sönderfall och motsättningar. Problemet är att det perspektivet bortser från alla de uppmaningar som finns i hela bibeln om Guds folk som gäster och främlingar, uppmaningarna till gästfrihet, älska sin fiende etc. (För den som är intresserad av en fördjupning av detta, läs den utmärkta föreläsningen av Samuel Wells - Remember You were a Stranger - Church and Immigration). Det var alltså inte vi som splittrade kyrkan utan de som ville hindra kyrkan från att vara gästfri.

Min poäng är att dessa frikyrkliga som idag utan att blinka kan tänka sig stödja SD lider av minnesförlust och historielöshet. För lite drygt 150 år sedan var det de frikyrkliga som skulle skickas ut. De passade inte in eftersom de hotade den svenska enheten, eftersom de bara ville samla de troende. Nationens enhet var hotad av sönderfall av dessa dissidenter. Den enhet de strävade efter handlade om de som själva tagit emot Jesus som frälsare utan påtryckningar från någon överhet.

De lider också av historielöshet, eftersom de inte minns den bibliska historien. I den historien är Guds folk alltid på flykt och aldrig hemma. Det är endast ett fåtal år av den bibliska historien som det finns en nation. Enheten kom snarast att handla om den diasporagemenskap som bland annat samlades omkring skrifterna och de gemensamma praktikerna. De bodde som främlingar i landet men sökte ändå det bästa för staden. De var inte hemma men skulle trots det plantera och föda barn för att släktet skulle föras vidare. Denna dubbelhet har många i dagens frikyrka glömt bort i ropet på en nation samlad under de "kristna värderingarna". Världens enhet kan endast vara en gåva från Gud och därför kan man fråga sig om inte ropet på svensk nationell enhet i grunden är ett slags avgudadyrkan.

För den som är intresserad har Luke Bretherton (Immigration and the Moral Status of Borders) skrivit en utmärkt blogg om den kristna kyrkan och immigrationen.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera