mission

I en nyligen publicerad blogg skriver Nathan R. Kerr, Ry O. Siggelkow och Halden Doerge (Inhabitatio Dei) 13 teser om kyrkan. De lyfter fram många bra poänger, men jag undrar om deras teser samtidigt är ett steg tillbaka till/mot en mer kroppslös och osynlig kyrka. Det vore spännande att få höra dina synpunkter. Blir kyrkan bara synlig i och/eller finns bara kyrkan i vissa ögonblick (av försoning) i deras teser? Är det så teserna skall tolkas?

13You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, how can its saltiness be restored? It is no longer good for anything, but is thrown out and trampled under foot. 14You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hid. 15No one after lighting a lamp puts it under the bushel basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house.