Den ideala familjen

Den ideala familjen

Enligt en artikel i Dagen har en del i KD börjat ändra politik angående familjen. Det är väl inte speciellt uppseendeväckande. Det är oftast de som har makten som har tolkningsföreträde. Därför var det bara en tidsfråga innan det skulle ske inom KD (och inom kyrkan). Tuve Skånberg reagerar starkt på detta (vilket väl inte heller är så förvånande). Han säger: "När det gäller sammanhang där normer överförs, som i skolans värld, eller på föräldrautbildningar och familjerådgivning i kommunal regi, så är det viktigt att samhället uttalar vilken typ av familj man vill stödja. Det är den där barn lever med sin biologiska mamma och pappa. Samhället måste stå för det ideala." Och jag tänker är det inte precis det som samhället har gjort? Jag menar uttalat sig om de familjekonstellationer man vill stödja som de ideala.

Detta ställer frågan om kyrkans relationer till staten på sin spets. Visar det inte med all önskvärd tydlighet att kyrkan behöver stå moraliskt, organisatoriskt och teologiskt fri från staten. Det blir återigen ett problem för de KD politiker som försöker föra in det man uppfattar vara "den naturliga familjen" och förstår det som den kristna familjesynen. Det är ju helt uppenbart att alla inte läser det som den "naturliga". Det är kyrkans ansvar att forma kristna värderingar och inte barnmorskorna. Det är en utopi i dagens samhälle. Frågan är om kyrkan vågar att bryta med de bindningar som finns till staten eftersom staten genom sina bidrag, lagar och regler formar det samhälle de önskar? Och det med den staten kan vi ibland samarbeta och ibland dra oss undan. Att hela tiden leva i spänningen mellan Rom 13 och Upp 13 (för vidare tankar om detta se Kalles blogg).

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera